شعبه های مجاز فروش زعفران

5/5

ظرفیت اعطای نمایندگی فروش زعفران در استان تهران تکمیل است.
برای خرید زعفران می توانید با کارشناسان مجموعه شرکت های ما در ارتباط شوید.
چنانچه تمایل به همکاری در واحد عاملیت فروش را دارید می توانید با واحد فروش مجموعه در ارتباط شوید. 
09120867902
وب سایت:  
Almaszaffran.ir
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر تهران با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

(نمایندگی فعال)
توجه: به استان قم پنج مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در استان قم جناب آقای حاتم می باشند.
کد نمایندگی :  G13-112022
وب سایت: Bestsaffran.ir
شماره تماس: 09397578770
آدرس نمایندگی استان قم – بنیاد 
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر قم با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید )

( نمایندگی فعال )
توجه: به خراسان جنوبی، رضوی و مشهد سه مجوز عاملیت فروش و نمایندگی دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در خراسان جناب آقای احراری می باشند.
کد نمایندگی :  G10-01021
وب سایت: Saffransaderaty.ir
شماره تماس: 09150501837
آدرس نمایندگی شرکت در خراسان رضوی: بیرجند، درمیان، گزیک
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر خراسان با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
به استان ایلام دو نمایندگی و مجور عاملیت  دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت های معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در شهر سرکار خانم مهندس پاینده  می باشند.
کد نمایندگی :  H2-50200
وب سایت:  saffronghain.ir
شماره تماس: 09183467039
شماره تماس: 
09397580696
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر ایلام با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
به استان لرستان دو  مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت های معتبر در اولویت هستند.
مراحل امور اداری این نمایندگی در دست اقدام می باشد.
کد نمایندگی :  
C1-01821
وب سایت: Saffranworld.com 
شماره تماس: 09120643814
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر لرستان با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
به استان سمنان سه  نمایندگی و مجور عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت های معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در شهر جناب آقای بابک یوسفی  می باشند.
کد نمایندگی :   G23-181021
وب سایت:  Almaszaffran.ir
شماره تماس: 09305857607
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر گرمسار با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

(نمایندگی فعال )

توجه: به استان کردستان پنج مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
نماینده شرکت الماس زعفران جهان در استان کردستان جناب آقای غفاری می باشند.
کد نمایندگی :  G12-01021
وب سایت: Bazarezaferan.ir
شماره تماس: 09183467039
آدرس نمایندگی کردستان: سنندج 
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر کردستان با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
توجه: به شهر ماکو دو  مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در ماکو جناب آقای بشیریه می باشند.
کد نمایندگی :  G9-01021
وب سایت: Bestsaffran.ir
شماره تماس: 09120658535
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر ماکو با ما در میان بگذارید ( 
اینجا کلیک کنید ) 

( دوره آزمایشی – نیمه فعال است ) 
توجه: به آبادان  سه مجوز نمایندگی دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در آیادان سرکار خانم میرخانی می باشند.
کد نمایندگی : E10-20721 
وب سایت:  Almaszaffran.ir
شماره تماس: 09120658535

نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی آبادان با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
توجه: به کیش دو  مجوز نمایندگی دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در کیش جناب آقای مهندس چلاوی می باشند.
کد نمایندگی :  G2-31917
وب سایت:  Almaszaffran.ir
شماره تماس: 09397721457
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر کیش با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
به استان اصفهان سه مجوز نمایندگی دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی  و دیگر شرکت های معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در شهر اصفهان سرکار خانم مهندس استکی  می باشند.
کد نمایندگی :  C2-42120
وب سایت: Almaszaffran.ir 
شماره تماس: 0912065853
نظرات و پیشنهادات خودتان در مورد نمایندگی شهر اصفهان با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( نمایندگی فعال )
توجه: به این شهر سه مجوز عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت هایی معتبر در اولویت هستند.
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد نمایندگی :  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

تایید صلاحیت نمایندگی فروش زعفران

لیست عاملان فروش زعفران در شهرهای مختلف

( عامیلت فروش فعال )
به استان تهران،  نوشهر و  شهرستان نور سه  نمایندگی و مجور عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت های معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در شهر …….  می باشند.
کد نمایندگی :   0000000
وب سایت:  Almaszaffran.ir
شماره تماس: 09305857607
نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( عامیلت فروش فعال )
به استان تهران، ورامین و قرچک سه  نمایندگی و مجور عاملیت دیگر اعطاء می شود – شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر شرکت های معتبر در اولویت هستند.
نماینده محترم شرکت الماس زعفران جهان در شهر سرکار خانم ایجدان می باشند.
کد نمایندگی :   S1010116
وب سایت:  Almaszaffran.ir
شماره تماس: 09305857607
نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید ( اینجا کلیک کنید ) 

( عاملیت فروش فعال )
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد  فعالیت:  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( عاملیت فروش فعال )
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد  فعالیت:  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( عاملیت فروش فعال )
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد  فعالیت:  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( عاملیت فروش فعال )
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد  فعالیت:  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

( عاملیت فروش فعال )
اطلاعات این بخش بزودی بارگزاری می شود.
کد  فعالیت:  0000000
وب سایت:  000000
شماره تماس: 09120658535

عاملیت فروش زعفران در شرکت های الماس

مجموعه شرکت های الماس زعفران جهان در شهرهای مختلف و اقصی نقاط کشور و همچنین در کشورهای مختلف جهان شعبه، نمایندگی و دفتر فروش زعفران دارد.
بسیار از افراد (شخصیت های حقیقی)  و شرکت های معتبر  تحت عنوان عامیلت فروش با مجموعه ما همکاری دارند.
شما می توانید به آسانی محصولات مورد نیاز خود را از  عاملیت های فروش ما تهیه بفرمایید.
محصولات ارایه شده توسط عاملیت های فروش در وزن های نیم گرم تا 10 گرم و نیم مثقال و 5 مثقال در عمده فروشی نیم کیوگرم به بالا ارایه می شود.

(همچنان دو – 2 – نمایندگی دیگر به این شهر اعطاء می شود) سرکار خانم مهندس پاینده نماینده رسمی شرکت الماس  زعفران جهان در استان ایلام .

کد نمایندگی: H2-50220
شماره تماس: 09397580696
آدرس سایت: Saffronghain.ir

error: Content is protected !!